// HugeInt.h: interface for the CHugeInt class.
//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(AFX_HUGEINT_H__5B7DCBAC_6D89_4C55_B51F_D96B5E741B51__INCLUDED_)
#define AFX_HUGEINT_H__5B7DCBAC_6D89_4C55_B51F_D96B5E741B51__INCLUDED_

#if _MSC_VER > 1000
  #pragma once
#endif // _MSC_VER > 1000

#include "HugeCalc.h"
#include "RadixConverter.h"

class CHugeSInt;
class CHugeInt;

typedef struct tagCVECTOR_HHUGEINT
{
  CONST CHugeInt ** p_start;
  UINT32 u32Size;

#ifdef __cplusplus
  tagCVECTOR_HHUGEINT( CONST CHugeInt ** CONST _p_start = NULL, CONST UINT32 _u32Size = 0 )
    : p_start( _p_start ), u32Size( _u32Size )
  {
  };
#endif
} CVECTOR_HHUGEINT, FAR *PCVECTOR_HHUGEINT;
typedef CONST CVECTOR_HHUGEINT FAR *LPCVECTOR_HHUGEINT;

#define HI_API HUGECALC_API

class HI_API CHugeInt
{
  friend class CHugeIntX;
  friend CRadixConverter& CRadixConverter::operator =( CONST CHugeInt& right );
  // CompareAbs
  HI_API friend CONST SINT32 CompareAbs( CONST UINT32 u32Num, CONST CHugeInt& right );
  HI_API friend CONST SINT32 CompareAbs( CONST SINT32 s32Num, CONST CHugeInt& right );

  HI_API friend CONST SINT32 CompareAbs( CONST CHugeInt& left, CONST UINT32 u32Num );
  HI_API friend CONST SINT32 CompareAbs( CONST CHugeInt& left, CONST SINT32 s32Num );

  HI_API friend CONST SINT32 CompareAbs( CONST CHugeInt& left, CONST CHugeInt& right );

  // Compare
  HI_API friend CONST SINT32 Compare( CONST UINT32 u32Num, CONST CHugeInt& right );
  HI_API friend CONST SINT32 Compare( CONST SINT32 s32Num, CONST CHugeInt& right );

  HI_API friend CONST SINT32 Compare( CONST CHugeInt& left, CONST UINT32 u32Num );
  HI_API friend CONST SINT32 Compare( CONST CHugeInt& left, CONST SINT32 s32Num );

  HI_API friend CONST SINT32 Compare( CONST CHugeInt& left, CONST CHugeInt& right );

  // PowMod
  HI_API friend CONST UINT32 PowMod( CONST UINT32 u32Base, CONST CHugeInt& hugeExp, CONST UINT32 u32Mod );
  HI_API friend CONST SINT64 PowMod( CONST CHugeInt& hugeBase, CONST UINT32 u32Exp, CONST UINT32 u32Mod );
  HI_API friend CONST SINT64 PowMod( CONST CHugeInt& hugeBase, CONST SINT32 s32Exp, CONST UINT32 u32Mod );
  HI_API friend CONST SINT64 PowMod( CONST CHugeInt& hugeBase, CONST CHugeInt& hugeExp, CONST UINT32 u32Mod );

  // relation operators
  HI_API friend CONST BOOL operator ==( CONST UINT32 u32Num, CONST CHugeInt& right );
  HI_API friend CONST BOOL operator ==( CONST SINT32 s32Num, CONST CHugeInt& right );

  HI_API friend CONST BOOL operator ==( CONST CHugeInt& left, CONST UINT32 u32Num );
  HI_API friend CONST BOOL operator ==( CONST CHugeInt& left, CONST SINT32 s32Num );

  HI_API friend CONST BOOL operator ==( CONST CHugeInt& left, CONST CHugeInt& right );

  HI_API friend CONST BOOL operator !=( CONST UINT32 u32Num, CONST CHugeInt& right );
  HI_API friend CONST BOOL operator !=( CONST SINT32 s32Num, CONST CHugeInt& right );

  HI_API friend CONST BOOL operator !=( CONST CHugeInt& left, CONST UINT32 u32Num );
  HI_API friend CONST BOOL operator !=( CONST CHugeInt& left, CONST SINT32 s32Num );

  HI_API friend CONST BOOL operator !=( CONST CHugeInt& left, CONST CHugeInt& right );

  HI_API friend CONST BOOL operator <( CONST UINT32 u32Num, CONST CHugeInt& right );
  HI_API friend CONST BOOL operator <( CONST SINT32 s32Num, CONST CHugeInt& right );

  HI_API friend CONST BOOL operator <( CONST CHugeInt& left, CONST UINT32 u32Num );
  HI_API friend CONST BOOL operator <( CONST CHugeInt& left, CONST SINT32 s32Num );

  HI_API friend CONST BOOL operator <( CONST CHugeInt& left, CONST CHugeInt& right );

  HI_API friend CONST BOOL operator <=( CONST UINT32 u32Num, CONST CHugeInt& right );
  HI_API friend CONST BOOL operator <=( CONST SINT32 s32Num, CONST CHugeInt& right );

  HI_API friend CONST BOOL operator <=( CONST CHugeInt& left, CONST UINT32 u32Num );
  HI_API friend CONST BOOL operator <=( CONST CHugeInt& left, CONST SINT32 s32Num );

  HI_API friend CONST BOOL operator <=( CONST CHugeInt& left, CONST CHugeInt& right );

  HI_API friend CONST BOOL operator >( CONST UINT32 u32Num, CONST CHugeInt& right );
  HI_API friend CONST BOOL operator >( CONST SINT32 s32Num, CONST CHugeInt& right );

  HI_API friend CONST BOOL operator >( CONST CHugeInt& left, CONST UINT32 u32Num );
  HI_API friend CONST BOOL operator >( CONST CHugeInt& left, CONST SINT32 s32Num );

  HI_API friend CONST BOOL operator >( CONST CHugeInt& left, CONST CHugeInt& right );

  HI_API friend CONST BOOL operator >=( CONST UINT32 u32Num, CONST CHugeInt& right );
  HI_API friend CONST BOOL operator >=( CONST SINT32 s32Num, CONST CHugeInt& right );

  HI_API friend CONST BOOL operator >=( CONST CHugeInt& left, CONST UINT32 u32Num );
  HI_API friend CONST BOOL operator >=( CONST CHugeInt& left, CONST SINT32 s32Num );

  HI_API friend CONST BOOL operator >=( CONST CHugeInt& left, CONST CHugeInt& right );

  // +
  HI_API friend CONST CHugeInt operator +( CONST UINT32 u32Num, CONST CHugeInt& right );
  HI_API friend CONST CHugeInt operator +( CONST SINT32 s32Num, CONST CHugeInt& right );

  HI_API friend CONST CHugeInt operator +( CONST CHugeInt& left, CONST UINT32 u32Num );
  HI_API friend CONST CHugeInt operator +( CONST CHugeInt& left, CONST SINT32 s32Num );

  HI_API friend CONST CHugeInt operator +( CONST CHugeInt& left, CONST CHugeInt& right );

  // -
  HI_API friend CONST CHugeInt operator -( CONST UINT32 u32Num, CONST CHugeInt& right );
  HI_API friend CONST CHugeInt operator -( CONST SINT32 s32Num, CONST CHugeInt& right );

  HI_API friend CONST CHugeInt operator -( CONST CHugeInt& left, CONST UINT32 u32Num );
  HI_API friend CONST CHugeInt operator -( CONST CHugeInt& left, CONST SINT32 s32Num );

  HI_API friend CONST CHugeInt operator -( CONST CHugeInt& left, CONST CHugeInt& right );

  // *
  HI_API friend CONST CHugeInt operator *( CONST UINT32 u32Num, CONST CHugeInt& right );
  HI_API friend CONST CHugeInt operator *( CONST SINT32 s32Num, CONST CHugeInt& right );

  HI_API friend CONST CHugeInt operator *( CONST CHugeInt& left, CONST UINT32 u32Num );
  HI_API friend CONST CHugeInt operator *( CONST CHugeInt& left, CONST SINT32 s32Num );

  HI_API friend CONST CHugeInt operator *( CONST CHugeInt& left, CONST CHugeInt& right );

  // Division, return quotient
  HI_API friend CONST SINT64 Div( CONST UINT32 u32Dividend, CONST CHugeInt& hugeDivisor, UINT32 * CONST pRemainder = NULL );
  HI_API friend CONST SINT32 Div( CONST SINT32 s32Dividend, CONST CHugeInt& hugeDivisor, SINT32 * CONST pRemainder = NULL );

  // /
  HI_API friend CONST SINT64 operator /( CONST UINT32 u32Num, CONST CHugeInt& right );
  HI_API friend CONST SINT32 operator /( CONST SINT32 s32Num, CONST CHugeInt& right );

  HI_API friend CONST CHugeInt operator /( CONST CHugeInt& left, CONST UINT32 u32Num );
  HI_API friend CONST CHugeInt operator /( CONST CHugeInt& left, CONST SINT32 s32Num );

  HI_API friend CONST CHugeInt operator /( CONST CHugeInt& left, CONST CHugeInt& right );

  // %
  HI_API friend CONST UINT32 operator %( CONST UINT32 u32Num, CONST CHugeInt& right );
  HI_API friend CONST SINT32 operator %( CONST SINT32 s32Num, CONST CHugeInt& right );

  HI_API friend CONST SINT64 operator %( CONST CHugeInt& left, CONST UINT32 u32Num );
  HI_API friend CONST SINT32 operator %( CONST CHugeInt& left, CONST SINT32 s32Num );

  HI_API friend CONST CHugeInt operator %( CONST CHugeInt& left, CONST CHugeInt& right );

public:
  // Constructor
  explicit CHugeInt( VOID );
  explicit CHugeInt( CONST SINT32& s32Num );
  explicit CHugeInt( CONST SINT64& s64Num );
  explicit CHugeInt( CONST UINT32& u32Num );
  explicit CHugeInt( CONST UINT64& u64Num );
  explicit CHugeInt( CONST LPCTSTR lpszNum );
  explicit CHugeInt( CONST CRadixConverter& RadixConverter );
  explicit CHugeInt( CONST CHugeInt& right );
  explicit CHugeInt( CONST CHugeIntX& right );

  // destructor
  /*virtual */~CHugeInt( );

  static CONST UINT32 GetCount( VOID );

  // reload operator ->
  CHugeInt * CONST operator ->( VOID );

  // get property
  CONST SIGN GetSign( VOID ) CONST;
  CONST BOOL operator !( VOID ) CONST;
  CONST BOOL IsAbsOne( VOID ) CONST;
  CONST BOOL IsOdd( VOID ) CONST;
  CONST BOOL IsEven( VOID ) CONST;
  CONST BOOL IsPrime( VOID ) CONST;
  CONST PRIMALITY TestPrimality( CONST UINT32 u32Repeat = 5 ) CONST;
  CONST UINT32 GetBits( VOID ) CONST;
  CONST UINT32 GetDigits( VOID ) CONST;
  CONST UINT32 GetTailDecZeros( VOID ) CONST;

  // Return non-zero if the value of (*this) fits in SINT32, UINT32, SINT64 or UINT64, respectively. Otherwise, return zero.
  operator CONST SINT32( VOID ) CONST;
  operator CONST SINT64( VOID ) CONST;
  operator CONST UINT32( VOID ) CONST;
  operator CONST UINT64( VOID ) CONST;
  // as GetStr( FS_FS_NORMAL )
  operator CONST LPCTSTR( VOID ) CONST;

  CONST CHugeInt operator -( VOID ) CONST;

  CHugeInt& Abs( VOID );
  CHugeInt& Negate( VOID );
  CHugeInt& Swap( CHugeInt& right );

  CHugeInt& Ceil( CONST UINT32 u32DecDigits );
  CHugeInt& Truncate( CONST UINT32 u32DecDigits );
  CHugeInt& Floor( CONST UINT32 u32DecDigits );

  CHugeInt& Random( CONST UINT32 u32DecDigits );
  CHugeInt& GeneratePrime( CONST UINT32 u32DecDigits );

  // Returns the largest prime number less than the argument.
  CHugeInt& PreviousPrime( CONST CHugeInt& hBenchmark );
  // Returns the smallest prime number greater than the argument.
  CHugeInt& NextPrime( CONST CHugeInt& hBenchmark );

  // reload operators
  CHugeInt& operator =( CONST SINT32& s32Num );
  CHugeInt& operator =( CONST SINT64& s64Num );
  CHugeInt& operator =( CONST UINT32& u32Num );
  CHugeInt& operator =( CONST UINT64& u64Num );
  CHugeInt& operator =( CONST LPCTSTR lpszNum );
  CHugeInt& operator =( CONST CRadixConverter& RadixConverter );
  CHugeInt& operator =( CONST CHugeInt& right );
  CHugeInt& operator =( CONST CHugeIntX& right );

  CHugeInt& SetHexStr( CONST LPCTSTR lpszHexNum );

  CHugeInt& operator +=( CONST UINT32 u32Num );
  CHugeInt& operator +=( CONST SINT32 s32Num );
  CHugeInt& operator +=( CONST CHugeInt& right );

  CHugeInt& operator ++( VOID );
  CONST CHugeInt operator ++( CONST INT );

  CHugeInt& operator -=( CONST UINT32 u32Num );
  CHugeInt& operator -=( CONST SINT32 s32Num );
  CHugeInt& operator -=( CONST CHugeInt& right );

  CHugeInt& operator --( VOID );
  CONST CHugeInt operator --( CONST INT );

  CHugeInt& operator *=( CONST UINT32 u32Num );
  CHugeInt& operator *=( CONST SINT32 s32Num );
  CHugeInt& operator *=( CONST CHugeInt& right );

  CHugeInt& operator /=( CONST UINT32 u32Num );
  CHugeInt& operator /=( CONST SINT32 s32Num );
  CHugeInt& operator /=( CONST CHugeInt& right );

  CHugeInt& operator %=( CONST UINT32 u32Num );
  CHugeInt& operator %=( CONST SINT32 s32Num );
  CHugeInt& operator %=( CONST CHugeInt& right );

  CHugeInt& operator <<=( CONST UINT32 u32BitLShift );
  CHugeInt& operator >>=( CONST UINT32 u32BitRShift );

  CONST CHugeInt operator <<( CONST UINT32 u32BitLShift ) CONST;
  CONST CHugeInt operator >>( CONST UINT32 u32BitRShift ) CONST;

  CHugeInt& operator &=( CONST CHugeInt& right );
  CHugeInt& operator ^=( CONST CHugeInt& right );
  CHugeInt& operator |=( CONST CHugeInt& right );

  CONST CHugeInt operator &( CONST CHugeInt& right ) CONST;
  CONST CHugeInt operator ^( CONST CHugeInt& right ) CONST;
  CONST CHugeInt operator |( CONST CHugeInt& right ) CONST;

  // notice: base on decimal system !!
  CHugeInt& DecLShift( CONST UINT32 u32DecLShift );
  CHugeInt& DecRShift( CONST UINT32 u32DecRShift );

  // Multiplication, return product
  CHugeInt& Mul( CONST UINT32 u32Multiplicand, CONST CHugeInt& hugeMultiplier );
  CHugeInt& Mul( CONST SINT32 s32Multiplicand, CONST CHugeInt& hugeMultiplier );

  CHugeInt& Mul( CONST CHugeInt& hugeMultiplicand, CONST UINT32 u32Multiplier );
  CHugeInt& Mul( CONST CHugeInt& hugeMultiplicand, CONST SINT32 s32Multiplier );

  CHugeInt& Mul( CONST CHugeInt& hugeMultiplicand, CONST CHugeInt& hugeMultiplier );

  // Division, return quotient
  CHugeInt& Div( CONST CHugeInt& hugeDividend, CONST UINT32 u32Divisor, SINT64 * CONST pRemainder = NULL );
  CHugeInt& Div( CONST CHugeInt& hugeDividend, CONST SINT32 s32Divisor, SINT32 * CONST pRemainder = NULL );

  CHugeInt& Div( CONST CHugeInt& hugeDividend, CONST CHugeInt& hugeDivisor, CHugeInt * CONST pRemainder = NULL );

  CHugeInt& Pow( CONST UINT32 u32Exp );
  CHugeInt& Pow( CONST CHugeInt& hugeBase, CONST UINT32 u32Exp );

  // Extraction
  CHugeInt& Root( CONST CHugeInt& hugeRadicand, CONST UINT32 u32Exp, CHugeInt * CONST pRemainder = NULL, BOOL * CONST pIsReal = NULL );

  // Logarithm
  CONST UINT32 Log( CONST UINT32 u32Base, BOOL * CONST pIsExact = NULL ) CONST;
  CONST UINT32 Log( CONST CHugeInt& hugeBase, BOOL * CONST pIsExact = NULL ) CONST;

  // PrimeFactorial(n) gives the product of the first n primes.
  CHugeInt& PrimeFactorial( CONST UINT32 u32Index );
  // Primorial(n) gives the product of the primes less than or equal to n.
  CHugeInt& Primorial( CONST UINT32 u32Num );

  // Factorial, Permutation, Combination
  CHugeInt& Factorial( CONST UINT32 n );
  CHugeInt& Factorial2( CONST UINT32 n );
  CHugeInt& Permutation( CONST UINT32 n, CONST UINT32 r );
  CHugeInt& Combination( CONST UINT32 n, CONST UINT32 r );

  // Fibonacci numbers
  CHugeInt& Fibonacci( CONST SINT32 n );

  // Lucas numbers
  CHugeInt& Lucas( CONST SINT32 n );

  // MulMod
  CHugeInt& MulMod( CONST CHugeInt& hugeMultiplicand, CONST CHugeInt& hugeMultiplier, CONST CHugeInt& hugeMod );
  CHugeInt& MulMod( CONST CHugeInt& hugeMultiplier, CONST CHugeInt& hugeMod );

  // InvertMod: x = InvertMod( b, m ) && !(!x) <==> ( b * x ) mod m = 1
  CHugeInt& InvertMod( CONST UINT32 u32InvertBase, CONST CHugeInt& hugeMod );
  CHugeInt& InvertMod( CONST CHugeInt& hugeInvertBase, CONST CHugeInt& hugeMod );
  CHugeInt& InvertMod( CONST CHugeInt& hugeMod );

  // PowMod
  CHugeInt& PowMod( CONST UINT32 u32Base, CONST UINT32 u32Exp, CONST CHugeInt& hugeMod );
  CHugeInt& PowMod( CONST UINT32 u32Base, CONST SINT32 s32Exp, CONST CHugeInt& hugeMod );
  CHugeInt& PowMod( CONST UINT32 u32Base, CONST CHugeInt& hugeExp, CONST CHugeInt& hugeMod );
  CHugeInt& PowMod( CONST CHugeInt& hugeBase, CONST UINT32 u32Exp, CONST CHugeInt& hugeMod );
  CHugeInt& PowMod( CONST CHugeInt& hugeBase, CONST SINT32 s32Exp, CONST CHugeInt& hugeMod );
  CHugeInt& PowMod( CONST CHugeInt& hugeBase, CONST CHugeInt& hugeExp, CONST CHugeInt& hugeMod );

  // ModPowTen: *this %= 10^u32Exp
  CHugeInt& ModPowTen( CONST UINT32 u32Exp );

  // Greatest Common Divisor
  CHugeInt& Gcd( CONST UINT32 u32Num, CONST CHugeInt& right );
  CHugeInt& Gcd( CONST SINT32 s32Num, CONST CHugeInt& right );
  CHugeInt& Gcd( CONST CHugeInt& left, CONST UINT32 u32Num );
  CHugeInt& Gcd( CONST CHugeInt& left, CONST SINT32 s32Num );

  CHugeInt& Gcd( CONST CHugeInt& left, CONST CHugeInt& right );

  CHugeInt& Gcd( CONST CVECTOR_HHUGEINT& vLpHugeInt );

  // GcdEx: g = GcdEx( x, y, u, v ) = u * x + v * y. g is always positive, even if one or both of u and v are negative.
  CHugeInt& GcdEx( CHugeInt& x, CHugeInt& y, CONST CHugeInt& u, CONST CHugeInt& v );

  // Lowest Common Multiple
  CHugeInt& Lcm( CONST CVECTOR_UINT32& vU32Num );

  CHugeInt& Lcm( CONST UINT32 u32Num, CONST CHugeInt& right );
  CHugeInt& Lcm( CONST SINT32 s32Num, CONST CHugeInt& right );
  CHugeInt& Lcm( CONST CHugeInt& left, CONST UINT32 u32Num );
  CHugeInt& Lcm( CONST CHugeInt& left, CONST SINT32 s32Num );

  CHugeInt& Lcm( CONST CHugeInt& left, CONST CHugeInt& right );

  CHugeInt& Lcm( CONST CVECTOR_HHUGEINT& vLpHugeInt );

  CHugeInt& Product( CONST CVECTOR_UINT32& vU32Num );
  CHugeInt& Product( CONST CVECTOR_HHUGEINT& vLpHugeInt );

  // if u32Exp==0, then call function: Product( ... );
  CHugeInt& SumsOfLikePowers( CONST CVECTOR_UINT32& vU32Num, CONST UINT32 u32Exp = 1 );
  CHugeInt& SumsOfLikePowers( CONST CVECTOR_HHUGEINT& vLpHugeInt, CONST UINT32 u32Exp = 1 );

  // Output
  CONST LPCTSTR GetStr( CONST BYTE byFormat = FS_DEFAULT, UINT32 * CONST pStrLen = NULL ) CONST;

  // no "0x"
  CONST LPCTSTR GetHexStr( CONST BYTE byFormat = FS_DEFAULT, UINT32 * CONST pStrLen = NULL ) CONST;

  // This function can convert the huge integer to a string of digits in another Radix system.
  CONST LPCTSTR GetStrRadix( CONST UINT32 u32Radix = 16, UINT32 * CONST pDigits = NULL, CONST BYTE byFormat = FS_DEFAULT, CONST UINT32 u32BandLength = 4, UINT32 * CONST pStrLen = NULL ) CONST;

  VOID FreeStrBuffer( VOID ) CONST;

protected:

private:
  explicit CHugeInt( CONST CHugeSInt& right );
  CHugeInt& operator =( CONST CHugeSInt& right );

  CHugeSInt * CONST m_pSHuge;
};

#endif // !defined(AFX_HUGEINT_H__5B7DCBAC_6D89_4C55_B51F_D96B5E741B51__INCLUDED_)